FORMULARI PER PRESENTAR UNA QUEIXA

(Tots els camps són obligatoris)

DADES DE QUI FORMULA LA QUEIXA
Nom i Cognoms:
Domicili:
Poblacio: Codi Postal:
Telèfon de contacte: Correu electrònic:
Edat: Núm. de passaport/DNI:
Còpia del passaport o un document d'identitat:

DADES CONTRA QUI ES FORMULA LA QUEIXA
Nom i Cognoms:
Domicili:
Poblacio: Codi Postal:
Telèfon de contacte:

MOTIU DE LA QUEIXA CONTINGUT DE LA QUEIXA (expliqueu el motiu el més detalladament possible):

Heu presentat una queixa sobre aquest assumpte en un altre lloc?:

Adjunteu els documents que provin la motivació de la queixa:Avís legal: De conformitat amb la llei 15/2003 del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa que les vostres dades s’incorporaran a un fitxer per fer-ne el tractament i per facilitat la comunicació, la titularitat del qual correspon al Col·legi d’Advocats d’Andorra, que prendrà les mesures necessàries per garantir-ne la seguretat i la confidencialitat. Per poder exercir els drets d’accés, rectificació, oposició i supressió es pot adreçar per escrit, al carrer Dr. Nequi, 7 2on. G d’Andorra la Vella. El col·legiat es compromet a mantenir les dades actualitzades comunicant per escrit els canvis al Col·legi d’Advocats.