Obligacions tributàries

Informació sobre el  sistema tributari de la pàgina web de Govern 

 

En menys d'un segle, el Principat ha passat d'un sistema impositiu tradicional, basat en els impostos directes, que repercutien en essència sobre la població resident, a un sistema impositiu indirecte, fonamentat en les taxes sobre el consum, i que ha estat la conseqüència d'una economia oberta a l'exterior i amb un gran pes del sector turístic. L'evolució de la fiscalitat ha seguit doncs l'evolució de l'activitat econòmica i de l'estructura de l'economia andorrana, i s'han anat ampliant les bases de tributació per tal de distribuir de forma òptima el pes de la càrrega fiscal.

D'acord amb el mandat establert a la Constitució, les competències tributàries es reparteixen entre els comuns i el Govern.

En l'àmbit comunal, la Llei qualificada de delimitació de competències dels comuns del 4 de novembre del 1993 configura i delimita les competències dels comuns en el marc del seu autogovern. Concretament, la Llei determina la potestat tributària dels comuns amb relació als tributs següents:

 • Tributs tradicionals del foc i lloc i l'estrany
 • Taxes per la prestació de serveis comunals
 • Taxes i drets per la realització d'actes administratius d'intervenció i el lliurament d'autoritzacions
 • Radicació d'activitats comercials, industrials i professionals no comercials
 • Tributs immobiliaries sobre la propietat immobiliària edificada, la propietat immobiliària no edificada, els seus rendiments arrendataris i les transaccions immobiliàries que s'han d'inscriure en el cadastre comunal.

L'any 2003, la Llei 10/2003, del 27 de juny, de les finances comunals, unifica els elements essencials dels tributs comunals i homogeneïtza les bases de les diverses figures tributàries que els comuns desenvolupen a través de les ordinacions respectives.

En l'àmbit estatal, l'Acord d'Unió Duanera entre el Principat d'Andorra i la Comunitat Econòmica Europea modifica l'estructura de les taxes sobre el consum i estableix l'inici de la imposició indirecta generalitzada.

Durant els anys 1994 a 1996, s'observa una important activitat de desenvolupament tributari amb la creació de cinc nous tributs: Taxa sobre la tinença de vehicles (1994), Taxes de l'Oficina de Marques (1995), Taxa sobre el registre de titulars d'activitats econòmiques (1995), Taxes judicials (1995), Taxa sobre el joc del bingo (1996).

L'any 2000, el legislador aprova la Llei de l'impost sobre la prestació de serveis (ISI) d'acord amb el model polític de generalitzar la imposició indirecta a tots els sectors de l'economia. Es tracta d'una llei marc que estableix les bases de la imposició indirecta sobre els serveis i que, mitjançant lleis específiques, en el termini de dos anys, ha de ser desenvolupada en tots els sectors.

Els mòduls aplicables a les entitats bancàries és la primera norma que desenvolupa la Llei de l'ISI. El mateix any s'aproven la taxa per raó del servei de fe pública notarial i l'impost sobre transmissions patrimonials immobiliàries en el marc de la corresponsabilitat fiscal entre els comuns i el Govern.

Al mes de maig de 2002, s'aproven l'impost indirecte que grava la prestació de serveis bancaris i serveis financers, que deroga els mòduls a les entitats bancàries, i l'impost indirecte sobre la prestació de serveis d'assegurança.

Finalment, el 3 de novembre del 2003 s'aproven les tres lleis d'impostos específics que generalitzen la imposició indirecta a tots els sectors de l'economia:

 • Impost indirecte sobre la prestació de serveis empresarials i professionals
 • Impost indirecte sobre la producció interna
 • Impost indirecte sobre les activitats comercials

Aquests tres nous impostos entren entraran en vigor el primer de gener del 2006.

Amb l'aprovació d'aquestes lleis, un esquema del nou marc de la imposició indirecta és el següent:

Impostos Indirectes

Sobre mercaderies

 • Taxes sobre el consum (Codi 1 a 24) (1985)
 • Tarifa exterior comuna (TEC) (Codi 25 a 97) (1991)
 • Importació de mercaderies (IMI) (1991)
 • Producció interna (IPI) (2004)
 • Activitats comercials (IAC) (2004)

Sobre els serveis (ISI) (2000)

 • Serveis bancaris i financers (2002)
 • Serveis d'assegurança (2002)
 • Serveis professionals i empresarials (2004)

Sobre la electricitat i el telèfon

 • Sobre el consum d'electricitat i telèfon (1992)

Sobre el joc

 • Sobre el joc del bingo (1996)

Sobre la fe pública notarial

 • Sobre el servei de fe pública notarial (2000)

Sobre els béns inmobles

 • Sobre transmissions patrimonials (ITP) (2001)

 

 

Enllaç: pàgina web de govern  www.finances.ad - www.impostos.ad

Telèfon informació impostos 147